http://www.angielski_w_szkole.ecom.net.pl/
Angielski w szkoleArtykuł IV

Praca z wideo "MUZZY IN GONDOLAND" (prod. BBC)

Wybrane ćwiczenia.Poniżej podane streszczenie filmu jest podzielone na krótkie fragmenty, które można rozdać poszczególnym uczniom lub grupom kilkuosobowym.
W grupach względnie zaawansowanych można poprosić uczniów o próbę ułożenia fragmentów w spójną, logiczną całość.

1) przed oglądaniem filmu - wymaga to wstępnego opowiedzenia treści przez nauczyciela, np. z wykorzystaniem całego streszczenia, z równoczesnym układaniem planu wydarzeń lub pytań do poszczególnych epizodów ( grupa musi być na dość dobrym poziomie podstawowego zaawansowania );

2) po obejrzeniu filmu -  ściśle mówiąc po dokładnym przestudiowaniu poszczególnych epizodów i powtórnym obejrzeniu całości. Dla ułatwienia percepcji głównej treści filmu można wykonać specjalna kopię (potrzebne są dwa magnetowidy), w której pomija się ściśle dydaktyczne fragmenty z Normanom (postać nauczyciela). Pokazanie  jej uczniom ułatwi się im (zwłaszcza mniej zaawansowanym) zapamiętanie kolejności epizodów.

Można wprowadzić element rywalizacji ograniczając czas wykonania ćwiczenia. W trakcie ćwiczenia nauczyciel podchodzi do każdej grupy i zadając pytania naprowadza na właściwą sekwencję wydarzeń.

3) Uczniowie zaawansowani samodzielnie układają pytania do poszczególnych fragmentów streszczenia. Pytania są zapisywane na tablicy i służą do dalszej konwersacji na temat zdarzeń pokazywanych na filmie.

4) Po obejrzeniu filmu uczniowie otrzymują streszczenie z lukami, które wypełniają po usłyszeniu odczytanego przez nauczyciela całego tekstu streszczenia. Może to być potraktowane jako swoisty sprawdzian znajomości treści i słownictwa związanego z filmem.

Wersja nieco łatwiejsza tego ćwiczenia - testu może być zaopatrzona w brakujące wyrazy, podane w przypadkowej kolejności. Wówczas nauczyciel nie odczytuje streszczenia.

Muzzy in Gondoland

Muzzy comes to the Kingdom of Gondoland. He comes in his spaceship and uses laser beams.  He is a friendly alien. He is very big, strong and clever. He looks like a big green bear.


He doesn't like plums, apple, peaches grapes and sweets.


He eats only clocks and that is a problem when he is hungry. After landing in Gondoland he eats parking meters.Because of eating parking meters, the police arrest him and he goes to prison. He meets Bob there. At first Bob is afraid of big Muzzy, but then they make friends.There is a big palace in Gondoland, where the King and his wife, the Queen live. The King is very strong and the Queen is very fat. They have got a daughter, Princess Sylvia. She is a beautiful girl. There are also two other men in the palace. They are Corvax, a computer engineer, who is very clever and Bob, a gardener, who is brave.Corvax can use a computer and he knows many tricks and computer games.  Bob can do the gardening and he can save a baby from a fire because he is brave.


Bob loves Princess Sylvia and it is their secret. Bob has got a motorbike and one day they go on a trip.


Because of this trip, Corvax tells the King about Bob and Pricess Sylvia. The King doesn't like it and the King's soldiers arrest Bob. He goes to prison and meets Muzzy in a cell number nineteen (19).Corvax also falls in love with the Princess. However, she doesn't love him, because Corvax is ugly. His face is green, his nose is very, very long and he is tall. When he walks, he swings a little and he always wears black clothes and funny hats. Princess Sylvia hates him.Corvex has an idea. He wants to make Sylvia in his big computer for himself. When the computer draws and prints Sylvia's picture, something wrong happens with it.


The computer doesn't  print a picture of Sylvia's only, but also starts making Sylvia's double. First Corvax likes it very much, but then he is frightened, because the computer makes a lot of Sylvia's doubles and doesn't stop making them.The Queen and the King are surprised when they see Sylvia here and there and they can't understand what  is going on. Why are there so many Sylvias in the garden, in the living-room, in the palace and everywhere?The King comes to Corvax's computer room and he can see Sylvias coming from the big computer. So he asks Corvax to stop the computer, but Corvax can't do it because he is stupid. The king starts kicking the computer and he himself jumps into it. The computer becomes the King's prison.               The Queen is unhappy and asks Corvax to free the King from the computer. Corvax is stupid and can't do anything because the computer is out of order.Luckily Muzzy comes and helps the King. He eats some parts of the computer and repairs the computer, so the King jumps out of it and is free.At the same time Corvax runs away and gets into the helicopter. Bob runs after the helicopter, catches it and in the end comes back with Corvax. The soldiers take him away.Muzzy works on the computer and all Sylvias, who aren't real Sylvias, but her doubles,  go back into the computer. There are no more doubles of Sylvias.Corvax must work in the palace kitchen and it is a punishment for him. Bob and the Princess Sylvia get married and the King, the Queen and Muzzy are together with them at the wedding party.After the wedding party Muzzy is in his spaceship and he goes away. His spaceship takes off and he flies into the space.    The King says: "Thank you. Thank you, Muzzy. Please, come back some day."  Everybody says :"Good-bye".

Here ends Part 1 of the film about Muzzy in Gondoland.

Class test. Muzzy in Gondoland

Fill in the gaps.

Muzzy comes to the Kingdom of Gondoland. He comes in his _____________ and uses laser beams.  He is a friendly alien. He is very big, _________ and clever. He looks like a big green________.

He doesn't like plums, apple, peaches grapes and sweets.

He eats ________clocks and that is a problem when he is hungry. After landing in Gondoland he eats parking_________. The police arrest him and he goes to__________.

In Gondoland there is a big palace, where the King and his wife, the Queen live. The King is very strong and the Queen is very______.

They have got a daughter, Princess Sylvia. She is a beautiful girl. There are also two other men in the palace. They are Corvax, a computer engineer, who is very clever and Bob, a gardener, who is________. Corvax can use a computer and he knows many tricks and computer games.  Bob can do the gardening and he can save a baby from a ________because he is brave.

Bob loves Princess Sylvia and it is their secret. Bob has got a __________and one day they go on a trip. Because of this trip Corvax and the king's soldiers arrest him. He goes to prison and meets Muzzy in a cell number nineteen (19). Corvax also falls in love with the Princess. However, she doesn't love him, because Corvax is ugly. His face is green, his nose is very, very long and he is tall. When he walks, he ___________a little and he always wears black clothes and funny hats. Princess Sylvia hates him.

Corvex has an idea. He wants to make Sylvia in his big computer. When the computer draws and prints Sylvia's picture, something wrong _____________with it.

The computer not only prints a picture of Sylvia's but also starts making Sylvia's___________. First Corvax likes it very much, but then he is frightened, because the computer makes a lot of Sylvias and doesn't stop.

The Queen and the King are ______________when they see Sylvia here and there and they can't understand what  is going on. Why are there so many Sylvias in the garden, in the living-room, in the palace and___________________?

The King comes to Corvax's computer room and he can see Sylvias coming from the big computer. So he asks Corvax to stop the computer, but Corvax can't do it ___________he is stupid. The king starts kicking the computer and he himself jumps into it. The computer becomes the King's prison.               

The Queen is unhappy and asks Corvax to _______the King from the computer. Corvax is stupid and can't do anything because the computer is out of__________.

Luckily Muzzy comes and helps the King. He eats some parts and repairs the computer, so the King jumps out of it and is free.

At the same time Corvax _______away and gets into the helicopter. Bob runs after the helicopter, catches it and in the end comes back with Corvax. The soldiers ________ him away.

Muzzy works on the computer and all Sylvias who aren't real Sylvias go back into the computer.

Corvax must work in the palace kitchen, it is a _____________ for him.

Bob and the Princess Sylvia get ___________ and the King, the Queen and Muzzy are together with them on the wedding party.

After the ____________party Muzzy is in his spaceship and he goes away. The King says: "Thank you. Thank you, Muzzy. Please, come back some day."  Everybody says: "Good-bye".Artykuł V.


Czasy angielskie - krótka charakterystyka głównych czasów

występujących w języku angielskim1) PRESENT  SIMPLE  - CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY jest używany gdy mówimy o :

-         czynności, która jest powtarzana, np.:

I clean my room every day. - Codziennie sprzątam mój pokój.

-     czynności lub stanie stałym, charakterystycznym, typowym lub właściwym dla podmiotu zdania, np.:

He lives in the capital city.  -  On mieszka w stolicy.

We love animals.  -  My kochamy zwierzęta.

The sun sets in the west. - Słońce zachodzi na zachodzie.

Nowadays people smoke too much. - Obecnie ludzie za dużo palą.

-         czynności opisywanej w narracji, relacjach zdarzeń, nagłówkach gazet i objętych harmonogramem czy też rozkładem jazdy itp.:

Tom enters and shoots at her.  - Tom wchodzi i strzela do niej.

Lendl wins the first set. - Lendl wygrywa pierwszego seta.

Key witness dies in the forest - Główny swiadek ginie w lesie.

The match starts at 10 a.m.  - Mecz zaczyna się o 10 rano.

The train leaves Warsaw at 5.36. - Pociąg wyjeżdża z Warszawy o 5.36.Charakterystyczne określenia przysłówkowe:

ALWAYS -  zawsze, NEVER - nigdy , OFTEN/ FREQUENTLY - często, RARELY/ SELDOM - rzadko, USUALLY - zwykle, SOMETIMES - czasami, OCCASIONALLY - od czasu do czasu,  NOWADAYS - w obecnych czsach, obecnie, EVERY DAY/WEEK/MONTH/YEAR etc. - codziennie, co tydzień, moesiąc, rok itp., ON SUNDAYS  etc. - w niedziele itp., ONCE/TWICE/ THREE TIMES  A WEEK  etc. - raz/ dwa razy/ trzy razy w tygodniu  itp.

W pytaniach i przeczeniach używa się operatorów : DO /  DOES (dla 3. osoby  l. poj) i głównego czasownika w  formie podstawowej.

Do you use a computer ? - Czy używasza komputera ?

Where does he keep his money? - Gdzie on trzyma swoje pieniądze?

We don't learn new words by heart. - My nie uczymy się nowych słów na pamięć.  She doesn't speak English fluently. - Ona nie mówi płynnie po ang.2) PRESENT CONTINUOUS - CZAS TERAŹNIESZY CIĄGŁY jest używany dla:

-         czynności wykonywanych w chwili mówienia o nich oraz w teraźniejszości obejmującej dłuższy okres czasu, np.: w tym tygodniu itp.

He is listening to the news now. - On słucha wiadomości teraz.

We are working a lot at present. - My dużo obecnie pracujemy.

-         czynności zamierzonych lub zaplanowanych, które mają się odbyć w przyszłości.I am flying to England tomorrow. Jutro lecę do Anglii.

Charakterystyczne określenia czasu: NOW - teraz, AT PRESENT - obecnie,

AT THE MOMENT - w tej chwili, TODAY - dzisiaj, TOMORROW - jutro

Pytania tworzy się przez inwersję z czasownikami am, are, is, np.:

Is it snowing now?  - Czy teraz pada śnieg?

Are they writing the test at the moment? - Czy oni piszą test w tej chwili?

Przeczenia uzyskuje się przez dodanie not do am, are, is, np.:

I am not washing up now. - Ja teraz nie zmywam.

We are not playing chess at the moment. - Nie gramy w szachy w tej chwili.3) PRESENT  PERFECT - CZAS TERAŹNIEJSZY DOKONANY wyraża czynności już zakończone, ale ich efekty, skutki, czy konsekwencje w dalszym ciągu są zauważalne w teraźniejszości, np.:

Ted has broken his arm and can't write the test. - Ted złamał rękę i nie może pisać testu.- oraz wyraża czynności, kiedy mówimy o kontynuowaniu czy też trwaniu stanu od pewnego okresu czasu lub od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej, np.:

I have known the headmaster for six years. - Znam dyrektora od sześciu lat.

They haven't seen their English teacher since last June.  - Nie widzieli swojego nauczyciela angielskiego od czerwca zeszłego roku.Charakterystyczne określenia przysłówkowe:

FOR + okres czasu - od, przez, SINCE  + moment w przeszłości - od,

JUST - właśnie, ALREADY - już, YET - już ( w pytaniach), YET - jeszcze (w przeczeniach), LATELY - ostatnio, RECENTLY - niedawno, EVER - kiedykolwiek, NEVER - nigdy, SO  FAR - jak dotąd, THIS WEEK/MONTH etc. - w tym tygodniu, miesiącu itp.Pytania tworzy się przez inwersję z czasownikiem have lub has:

Have
you seen "Matrix" yet? - Czy widziałeś już "Matrixa"?

Who has done this homework? - Kto odrobił tę prace domową?


Przeczenia uzyskuje się przez dodanie not do  czasowników havehas:

We have not finished it yet. - Jeszcze tego nie skończyliśmy.

Mr Grey has not earned that money. - P. Grey nie zarobił tych pieniędzy.4) PAST SIMPLE - CZAS PRZESZŁY PROSTY wyraża czynności, które miały miejsce w przeszłości i zostały zakończone w pewnym określonym czasie w przeszłości, np.: I played poker and won 10 nice stamps yesterday. - Grałem w pokera i wygrałem 10 ładnych znaczków wczoraj.Charakterystyczne określenia czasu:

YESTERDAY - wczoraj,  THE OTHER DAY - kilka dni temu, 3 HOURS AGO etc. - 3 godziny temu., LAST MONTH/ YEAR etc. - w ubiegłym miesiącu, roku itp.

Pytania tworzy się przy pomocy operatora  did, a przeczenia did not ( didn't), np.:

Did you bring the class register to school yesterday? - Czy przyniosłeś  dziennik klasowy do szkoły wczoraj?

We did not lend him any money last week. - Nie pożyczyliśmy mu żadnych pieniędzy w zeszłym tygodniu.5) PAST  CONTINUOUS - CZAS PRZESZŁY CIĄGŁY opisuje czynności, które:

-         trwały przez pewien okres czasu lub w pewnym momencie w przeszłości:

Yesterday at 10 I was driving to London. - Wczoraj o 10 jechałem samochodem do Londynu.

From 16.00 to 17.30 we were learning English. - Od 16.00 do 17.30 uczyliśmy się angielskiego.

-         odbywały się równolegle,np.:-The boss was dictating the letter and the secretary was typing it. - Szef dyktował list, a sekretarka pisała go na maszynie.


-         trwały, gdy nastąpiły inne, np.:

I was watching satellite tv when the mobile rang. - Oglądałem  telewizję satelitarną, kiedy zadzwoniła komórka.Charakterystyczne określenia czasu:

ALL DAY YESTERDAY - cały dzień wczoraj,  AT 10 A.M. - o 10 rano,  FROM 8 TO 15  - od 8 do 15, YESTERDAY AT 7 -  wczoraj o 7, itp.

Pytania tworzy się przez inwersję, np.:

Were
they playing cowboys when you were writing your homework? - Czy oni bawili się w kowbojów, kiedy ty odrabiałeś lekcje?


Przeczenia tworzy się przez dodanie not do  werewas,  np.:wasn't / weren't


They weren't working at 8 a.m. yesterday. - Oni nie pracowali wczoraj o 8.

She wasn't making a cake from 6  to 8. - Ona nie robiła ciasta od 6 do 8.6) PAST  PERFECT -  CZAS ZAPRZESZŁY jest stosowany dla:

-         określenia czynności, która miała miejsce i została zakończona w pewnym momencie w przeszłości lub przed inną czynnością, np.:

After he had returned from America, he bought a house. - Po tym jak wrócił z Ameryki, kupił dom.


-    określenia stanu, który w pewnym momencie w przeszłości lub kiedy coś się zdarzyło trwał już od pewnego czasu, np.:

By the time we made the big money, we had saved 15 thousand  zloty for 2 years.  -  Do czasu, gdy zarobiliśmy wielkie pieniądze, zaoszczędziliśmy 15 tys. przez 2 lata.Charakterystyczne określenia przysłówkowe:

AFTER - po ,  BEFORE - przed, WHEN - kiedy, AS  SOON AS - jak tylko, BY + moment w przeszłości - do jakiegoś momentu

Pytania tworzymy przez inwersję z had,  np.:

Had she studied Greek before she went to Greece? - Czy studiowała grecki zanim pojechała do Grecji?Przeczenia tworzy się przez dodanie not do  had, np.:

She had not studied Italian before she went to Italy. - Ona nie studiowała włoskiego przed wyjazdem do Włoch.7) FUTURE SIMPLE -  CZAS PRZYSZŁY PROSTY stosujemy dla wyrażenia spodziewanych lub przewidywanych zdarzeń, zależnych głównie od czynników zewnętrznych, np.:

He will arrive in the USA, if he gets a visa. - On przybędzie do USA, jeśli dostanie wizę.Charakterystyczne określenia czasu:

TOMORROW - jutro,  NEXT WEEK -  w przyszłym tygodniu, IN 5 MINUTES - za 5 minut, SOON  - wkrótce itp.


Pytania tworzymy przez inwersję z will, np.:

Will this bus arrive in Warsaw at 10 o'clock? - Czy ten autobus przybędzie do Warszawy o 10 godzinie?

Przeczenia uzyskujemy przez dodanie not do will (won't), np.:

This train will not (won't) arrive on time.  - Ten pociąg nie przybędzie na czas.

Przykładowe testyClass test   A                                        Name...................SCHOOL SUBJECTS, PRESENT SIMPLE

A. Complete.1) Billy likes (wychowanie fizyczne)  .................................... and (gry)...................

2) I don't like ............................ (przyroda)  or  ................................(matematyka).

3) How many times a week do you have ..................(angielski) and...................(niemiecki).

4) What subjects do you like best? I like ..................... and......................... Best.

SCORE ______ / 8

B. Circle correct words.

1) I don't like those shoes. They/ Them/ There are ugly.

2) Does Shelly like I/ me/ my.

3) Your trousers are wicked. We like they/ them/ their.

4) My sister goes to J.Korczak School. Her/ She's/ She starts lessons at 8 o'clock.

SCORE ______ / 4

C. Write sentences.  (X ß zdanie przeczące, V ß zdanie twierdzące, ? ß pytanie )

1.      (cows / eat meat / X)  ........................................................................

2.      (elephants / live / in the savanna / ?) ......................................................................

3.      (tigers / drink / water / V) ........................................................................

4.      (your dad / work / in a bank ?) .......................................................................

SCORE ______ / 4

D. Write the sentences in English.

1. O której godzinie ona je śniadanie? .............................................................................................

2. Ona je śniadanie o siódmej piętnaście. ........................................................................................

3. Gdzie ona chodzi do szkoły? .......................................................................................................

4. Ona chodzi do Admiral Nelson School.  .......................................................................................

SCORE ______ / 8

E. Complete the dialogue: are,  yes,   right,  am,    you,     pop singer,    famous,    let's,     woman.

Student 1: .............play  the game .

Student 2: What game?

S 1:   OK, I'm a ....................person. Who am I?                       TOTAL _______ / 33

S 2:   Are you a ......................?                                                   33 - 29 .....5

S 1:    Yes, I .............                                                                   28 - 24 .....4

S 2:    Are you a .....................?                                                   23 - 18 ..... 3

S 1:   ......, I am                                                                            17 - 13 ..... 2

S 2: ..............         ...............  Doda Elektroda?

S 1:   Yes, that's  .................    .

SCORE ______ / 9

Class test  B Name...............................SCHOOL SUBJECTS, PRESENT SIMPLEA. Complete.1) How many times a week do we have (sztuka).................. and (wychowanie religijne)  ..........................................?

2) I don't like ............................ (niemiecki)  or  ................................(zajęcia teatralne).

3) Rob doesn't like .................................... (geografia) and ..................(historia).

4) What subjects do you like best? I like ..................... and......................... best

SCORE ______ / 8

B. Circle correct words.

1)Do you like we/ us/ our.

2)Your socks are nice. I like they/ them/ their.

3)We don't like this fish. She/ He/ It  is disgusting.

4)His brother learns at elementary school. His/ He/ He's starts school at 8.50.

SCORE ______ / 4

C. Write sentences.  (X ß zdanie przeczące, V ß zdanie twierdzące, ? ß pytanie )

1.      (tigers / eat meat / X)  ...................................................................................

2.      (giraffes / live / in the jungle / ?) ......................................................................

3.      (cows / give / milk / V) ...................................................................................

4.      (your mum / work / in a shop ?) .......................................................................

SCORE ______ / 4

D. Write the sentences in English.

1 Gdzie ona je obiad?.........................................................................................................................

2. Ona je obiad w szkole. ...................................................................................................................

3 O której godzinie ona zaczyna lekcje?.............................................................................................

4. Ona zaczyna lekcje o dziewiątej dziesięć.  .....................................................................................

SCORE ______ / 8

E. Complete the dialogue: are,    I'm,   that's,    yes,     you,     boxer,    person,    play,    are.

Student 1: Let's ............. the game.

Student 2: What game?

S 1:   OK, I'm a famous ....................  Who am I?                       TOTAL _______ / 33

S 2:    ............ you a woman?                                                       33 - 29 ..... 5

S 1:    No, ........... not.                                                                  28 - 24 ..... 4

S 2:    Are you a .................?                                                        23 - 18 ..... 3

S 1:   ......, I am                                                                             17 - 13 ..... 2

S 2: ..............         ...............  Przemysław Saleta?

S 1:   Yes, .................    right.

SCORE ______ / 9

Angielski w szkole